โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขัน The Trainer’s Sandbox By Coach Phase 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขัน The Trainer’s Sandbox By Coach Phase 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรม  และรางวัลการพัฒนาตอบโจทย์ BCG  ประกอบด้วย

               นางสาวพิมชฎาพร ขันใจ

               นางสาวภาสินี ใจมา

               นางสาวน้ำฝน พุทธบุรี

               อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชนนพร ยะใจมั่น

และ รางวัลการออกแบบ Design ยอดเยี่ยม  ประกอบด้วย

               นางสาวอรษา ปวนคำมา

               นายวินิจ แดงพยนต์

               นางสาวปิยะวรรณ ขนาดรุ่งโรจน์

               อาจารย์ที่ปรึกษา นางพิทธินันท์ สมไชยวงค์

               อาจารย์ที่ปรึกษาร่าม นายธนาวัฒน์ ขันติวงค์

                              จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะนำเสนอโครงการ (Proposal) ในโครงการ The Trainer’s Sandbox By Coach Phase 2 ซึ่งมีทีมผู้ร่วมส่งผลงงานนวัตกรรมจำนวน 12 ชิ้นงาน จาก 6 เขตพื้นที่ จัดขึ้น ณ ห้องบัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ภายใต้โครงการต่อเนื่องโครงการผู้สร้าง นวัตกรอย่างเข้มข้น (STEAM4INNOVATOR TRAINER’S LAB)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา