โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย รับรางวัลผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 1 ใน 100 จากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 16,000 คนทั่วประเทศ ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ FROM GEN Z TO BE CEO | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย รับรางวัลผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 1 ใน 100 จากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 16,000 คนทั่วประเทศ ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ FROM GEN Z TO BE CEO

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ นาย หนุ่มเครือ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับรางวัลผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 1 ใน 100 จากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 16,000 คน  จากโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ FROM GEN Z TO BE CEO โดยได้รับรางวัลจาก นายจุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และได้สิทธิในการเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ True, Huawei, EXIM Bank, Bitkub และ Shopee เป็นต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนท์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมดูแลนักศึกษาในครั้งนี้

                           สำหรับโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ FROM GEN Z TO BE CEO นี้ จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ์ เพื่อต้องการเพิ่มผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยการนำเอาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศมาผนวกกับแนวคิดการใช้ Soft Power เพื่อสร้าง Mindset บ่มเพาะให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (Gen Z)   ในการใช้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทยมาพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้สามารถขยายตลาดสู่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา