โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 1 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม โดยได้นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งร่วมระดมความคิดเสนอปัญหาที่อาจเกิดขึ้นละแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา