โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ) จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายหิน ภายใต้โครงการ เสริมสร้างภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ณ ธุดงคสถานปางป่าอ้อ (วารีมณีรัตน์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ) จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายหิน ภายใต้โครงการ เสริมสร้างภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ณ ธุดงคสถานปางป่าอ้อ (วารีมณีรัตน์)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี และอาจารย์ภัทราพร สมเสมอ ดำเนินกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายหิน ภายใต้โครงการ เสริมสร้างภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ณ ธุดงคสถานปางป่าอ้อ (วารีมณีรัตน์) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นบูรณาการกิจกรรมในรายวิชา ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณะในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา