โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 678 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา

                        หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จำนวน 13 ทุน ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 

                        นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานการรับทุนที่ห้องพยาบาล สำนักงานกิจการนักศึกษา (ศูยน์วัฒนธรรม) ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น หรือส่งไปรษณีย์ที่อยู่ “งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (ทุนเรียนดี) 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120” เอกสารแนบดังนี้

              1.เอกสารใบสำคัญรับเงิน                                                                จำนวน 2 แผ่น

              2.หนังสือขอรับเงินผ่านธนาคาร                                                       จำนวน 2 แผ่น

              3.สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                 จำนวน 2 แผ่น

              4.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                จำนวน 2 แผ่น

              5.หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                         จำนวน 2 แผ่น

ติดต่อสอบถาม นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม  เบอร์โทรศัพท์ 053-723979 ต่อ 1124,2002 หรือ 095-6757675

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

  1. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน
  2. ใบสำคัญรับเงิน
  3. หนังสือขอรับเงินผ่านธนาคาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา