โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ ออกแบบชีวิตนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ ออกแบบชีวิตนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี และ อาจารย์ภัทราพร สมเสมอ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ”ออกแบบชีวิตนักธุรกิจรุ่นใหม่” ในรายวิชาศาสตร์การเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนและการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น โดยเริ่มจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา