โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ๓ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๕ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ๓ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรม ฯ บ้านศรีดอนชัย ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๕ และบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กิจกรรมกลางส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมตามแผนงานแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม คณะศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
                       (๑) ผู้นำหรือแกนนำพลังบวรของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย นำโดย นายสมาน เทพสุภา ผู้ใหญ่บ้านเมืองรวง พร้อมคณะ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน นำโดย นายดุสิต ต๊ะต้องใจ ผู้ใหญ่บ้าน และนางสังเวียน ปรารมภ์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวิถีไท วิถียอง พร้อมคณะ และชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน นำโดย นายอานนท์ สมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านสบคำ พร้อมคณะ 
                       (๒) ผู้นำบ้านแม่เย็น และบ้านทรายขาว อำเภอพาน และเครือข่ายเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 
                       (๓) คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 


                      กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา "แนวทางสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชมคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบฯ บ้านศรีดอนชัย" โดย คณะทำงานชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ประกอบด้วย พระครูสุจิณวรคุณ ประธานคณะทำงานฯ พระมหาอภิวรรณ พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ รองประธานคณะทำงานฯ นายสมชาย วงค์ชัย ผู้ใหญ่บ้านศรีดอนชัย นายศุภเดช ไปรเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามศรีดอนชัย นางแว่นแก้ว ภิรมย์พลัด ประธานกลุ่มทอผ้าสตรีศรีดอนชัย นางผดุง สุทธิประทีป กลุ่มสัมมาชีพไทลื้อศรีดอนชัย และนายอินสม วงค์ชัย ปราชญ์ภูมิปัญญาของชุมชนฯ  กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัสวิถีไทลื้อ ของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย เริ่มต้นโดยนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ชมบรรยากาศระหว่างทาง เพื่อไปรับประทานอาหาร ณ ร้าน นาตักเต่า เพื่อเรียนรู้การพัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่น และบรรยากาศร้าน เพื่อสร้างเสน่ห์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้น เดินทางไปเรียนรู้การพัฒนาเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย เป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามลำดับ ดังนี้ - เสน่ห์ผ้าทอไทลื้อแบบดั้งเดิม ณ ศูนย์ทอผ้า “แม่ครูดอกแก้ว ธีระโคตร” ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี ๒๕๕๗ - เสน่ห์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแปรรูปจากผ้าทอไทลื้อ เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกของชุมชนฯ ณ กลุ่มสัมมาชีพไทลื้อศรีดอนชัย โดย นางผดุง สุทธิประทีป - สัมผัสเสน่ห์บ้านไทลื้อ ณ เฮือนไทลื้อ ๑๐๐ ปี (เฮือนเอื้อยคำ) โดย นายธนิตย์ และนางสหัสชายา นุชเทียน - เรียนรู้ประวัติความเป็นมาไทลื้อบ้านศรีดอนชัย ณ พิพิธภัณฑ์ “ลื้อลายคำ” พร้อมสัมผัสบรรยากาศรับชมวิวของชุมชนที่ร้าน “ซังวาคาเฟ่” - ปิดท้ายด้วยเรียนรู้ความสำเร็จในการรวมกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย โดย นางแว่นแก้ว ภิรมย์พลัด พร้อมกันนี้ ได้มีการสรุปถอดบทเรียนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ นำไปพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนของตน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมและความต้องการของคนในชุมชนตน จนก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ นำไปสู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส รายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ เชียงราย ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ เลขารองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ กล่าวขอบคุณคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชี้แจงแนวทางในการดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ชุมนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดกิจกรรมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ต่อยอดการท่องเที่ยวของชุมชนตนต่อไป พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวณพิชญา นันตาดี, นางกัลยา แก้วประสงค์, นายกำพล จาววัฒนาสกุล, นางจิรัฏฐ์ ยุทธ์ธนประวิช, นางสุพรรณี เตชะตน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายยุทธนา สุทธสม นายสุพจน์ ทนทาน นายวรพงษ์ จันทร์คง นางสาวจุฬาลักษณ์ เขตรักษา อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

 
 ขอขอบคุณ 
 ภาพ/ข่าว:สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา