โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2901 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ว่างลงนั้น

          ดังนั้น เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8(3)(8) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562  โดยมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและประกาศรับสมัครคณาจารย์และข้าราชการเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) รายละเอียดดังนี้

  1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) (คลิกอ่านรายละเอียด)
  2. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (คลิกอ่านรายละเอียด)
  3. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565  เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง (คลิกอ่านรายละเอียด)
  4. ใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์ (ดาวน์โหลด)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา