โลโก้เว็บไซต์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา นศ.โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จัดกิจกรรม พัฒนาระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา นศ.โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จัดกิจกรรม พัฒนาระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง นำโดยอาจารย์สมอ บุญพันธ์  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ชัชวาลย์ แข่งขัน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส  แสวงงาม มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี เชื่อมความสัมพันธ์อันดี และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา