โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ ประจำเดือน ก.พ. 65 - มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ ประจำเดือน ก.พ. 65 - มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 575 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ ประจำเดือน ก.พ. 65 - มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ ประจำเดือน ก.พ. 65 - มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 145,732.00  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ ประจำเดือน ก.พ. 65 - มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา