โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 ธันวาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันจันทร์ ที่  1 ธันวาคม  2564  เวลา  09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมต้อนรับ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน และคณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ ให้ความอบอุ่น และติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุน ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับทุนทั้งหมด 3 ทุน ได้แก่ 1.นางสาวรัตติกาล  โกเมนรัตน์กุล 2.นางสาวพิศมัย  แซ่ซัง 3.นายจิระสิน  ตันกูล  ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ นักเรียนทุนฯ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา