โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) U2T เฟส 1 มทร.ล้านนา เชียงราย ณ เทศบลตำบาลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ อาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย เข้าตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ
                          โดยกิจกรรมวันนี้ ทีมงาน U2T ป่าอ้อดอนชัย ได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรตินายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัยและ คุณบี๋ สวิช เพชรวิเศษศิริ เข้าร่วมรับชมการแสดงผลงานภายในงาน ซึ่งมีรายละเอียดของผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ามาช่วยเหลือใหคำแนะนำและสนับสนุนดังนี้
                         1. การแสดงผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุธรรมชาติ
                         2. การผลิตน้ำมันดีเซลจากขวดพลาสติกเหลือใช้
                         3. การการปักผ้าโดยใช้วัสดุธรรมชาติ 
                         4. การทำปุ๋ยหมักจากไส้เดือนและวัสดุเหลือใช้
                         5. การทำถ่านจากเศษไม้ และผลไม้บางชนิด
                         6. การแยกขยะในครัวเรือน
                         7. รับชมวิถีและวัฒนธรรมจากชุมชนชาวมูเซอ ลาหู่
ในการนี้ ทีมงาน U2T ต.ป่าอ้อดอนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา เชียงราย ได้จัดอบรมการผลิตนำมันดีเซลจากเศษพลาสติกเหลือใช้ในครัวเรือน ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนเป็นอย่างมาก
                                                                      ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา