โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานตำนาน "ประเพณียี่เป็ง" ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรส่งผลงานเข้าประกวดโดยแบ่งเป็น กระทงใหญ่ ส่งเข้าประกวด จำนวน 9 กระทง และกระทงเล็กส่งเข้าประกวด จำนวน 8 กระทง โดยมีคณะกรรมการจากส่วนกลาง ประกอบด้วย อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต และอาจารย์อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร ตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์, อาจารย์ชญภพ บุญทาศรี และอาจารย์ณัฐพล ศิริรักษ์ ตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนน ซึ่งคะแนนที่กรรมการได้ให้นั้นพิจารณาจาก ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ การมีส่วนร่วม และความสามัคคี ซึ่งผลการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

ประเภทกระทงใหญ่ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

1. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

2. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประเภทกระทงเล็ก มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หลักสูตรการบัญชีเทียบโอน (นายศุภกิจ กองดี)

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบัญชี เทียบโอน ( นางสาวทิฆัมพร หน่อคำหล้า)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

1. นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2. หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา