โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมื่องเศรษฐกิจเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมื่องเศรษฐกิจเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ณ หอประชุมดอยตุง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการหารือการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส University of Learning Pathway to Success โดยมีคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในประเด็น "การขับเคลื่อนการพัฒนาเมื่องเศรษฐกิจเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย" และการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก้ โดยการนำเอาองค์ความรู้ด้านวิจัยและวิชาการมาพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพและการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Service Design)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา