โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมื่องเศรษฐกิจเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมื่องเศรษฐกิจเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมื่องเศรษฐกิจเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย
                   เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา