โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดการอย่างมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดการอย่างมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 12 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ 9 กันยายน 2564 หลักสูตรการจัดการธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดการอย่างมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักการจัดการที่ดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การเสริมสร้างทักษะทางการจัดการอย่างมืออาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ตลอดจนตอบสนองของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับบุคลิกภาพและการพูด อาจารย์กฤษณา เพียราธิสิทธิ์ มาเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสาร มารยาททางธุรกิจ การแต่งกายด้วยสูทสากล และเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และรูปแบบ Onsite ณ ห้อง บธ.2101 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา