โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               นักศึกษาชายที่เกิดปี 2544 หรือก่อนปี 2544 ที่ยังไม่เคยผ่อนผันทหารกับมหาวิทยาลัยฯ หรือเคยผ่อนผันทหารกับสถาบันเดิม และไม่ได้เรียนวิชาทหาร ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันทหารที่มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตั้งแต่ 6 กันยายน 2564 – 15 ธันวาคม 2564 โดยเตรียมเอกสารดังนี้

1. แบบคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ รับที่ห้องพยาบาล หรือดาวน์โหลด์ ในเว็บไซด์มหาวิทยาลัยฯ      
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(สด.35)                       จำนวน 2 ฉบับ           
3. สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9)                         จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายในแผ่นเดียวกัน) จำนวน 2 ฉบับ         
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)                                      จำนวน 2 ฉบับ
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน)

***** หมายเหตุ  หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนด นักศึกษา อาจไม่ได้รับสิทธิ์การผ่อนผันทหารฯ สอบถามเพิ่มเติม หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองการศึกษาเชียงราย โทร 053-723979 ต่อ1124,1144เบอร์มือถือ 095-6757675 นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

1. แบบฟร์อมขอผ่อนผันทหาร
2. ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอผ่อนผันทหาร
3. ตัวอย่างการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และสำเนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา