โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                วันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ "ข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนางสาวปิยะดา  ครูบา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า ความสำคญของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างการตระหนักรู้ในการรักษาสืบสานประเพณีอันดีงาน ส่งต่อรุ่นต่อรุ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สังคม ชุมชนต่อไป  ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้คำนึงถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานหน่วยข่วงตอกลายล้านนา 2. ฐานหน่วยข่วงตุงล้านนา 3. ฐานหน่วยข่วงเครื่องสักการะล้านนา และ 4. ฐานหน่วยข่วงปักลายผ้าพื้นเมือง ซึ่งกำหนดให้แต่ฐานมีผู้เข้าร่วมฐานละไม่เกิน 50 คน และ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา