โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย
                                วันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา