โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย ให้กับ 

               วันพุธที่ 21 และพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.สุบิน ใจทา อาจารย์อรสา ธรรมสรางกูล และ อาจารย์ ดร.แววดาว พรหมเสน คณะอาจารย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย ณ อาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งานวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเมืองและชุมชนสู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว “เชียงรายเมืองเกษตร สีเขียว อาหารปลอดภัย”  ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) แก่เกษตรกร ผู้นำชุมชน บุคลากรของโรงเรียนในเขตเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 100 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็นสองวัน เพื่อลดความแออัด และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ได้รับการบรรยายจากวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในร่างกาย โดย อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน โดยเป้าหมายของโครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย ผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 แห่ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ร้านอาหารและโรงแรมและภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองและชุมชนสู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา