โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) เรื่อง การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีวุฒิวิชาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) เรื่อง การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีวุฒิวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) เรื่อง การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีวุฒิวิชาชีพ

                       วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายนพดล  ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) เรื่อง การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีวุฒิวิชาชีพ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

                       สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) เรื่อง การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีวุฒิวิชาชีพ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่วกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา