โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
              สำหรับ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เป็นโครงการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนสายอาชีพ (กลุ่มนักเรียนยากจน, นักเรียนด้อยโอกาส, พิการ) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีโอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษา เน้นกลุ่มวิชา S Curve , New S Curve และเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษากลับไปช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึ้น โดยในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าศึกษาใน มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 120 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา