โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนการเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขั้นตอนการเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 482 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการเข้ารับชม 
  1. นักศึกษาใหม่ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการเข้ารับชม
  2. ผู้สนใจทั่วใจทั่วไป
2. กำหนดการ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
 
กำหนดการ
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
 
เวลา รายการ
08.30 - 09.00 น.

นักศึกษาลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น. นักศึกษารับชมการถ่ายทอดสด การปฐมนิเทศนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา
  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
  การให้ความรู้ด้านจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  การให้ความรู้ด้านจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  การให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการกับนักศึกษา
  การให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
  การให้ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา
  นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา
  เสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ มทร.ล้านนา เชียงราย
 
3. หากพบปัญหาในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กรุณาติดต่อ งานกิจการนักศึกษา โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1144

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา