โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ปรับแผนการเรียนเป็นแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษา 1/2564 ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ปรับแผนการเรียนเป็นแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษา 1/2564 ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้มีความห่วงใยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 กำหนดพื้นที่สถานการณ์ และมาตรการควบคุมสำหรับการจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาทุกประเภท และประกาศกระทรวง อว. เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-(COVID-19) (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เกี่ยวกับการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค และให้มีจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์

   โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่อมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษา 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ โทร.053723979 ต่อ 1110-4

   ลิงค์เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา