โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง สภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง สภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล ผศ.ดร.ศิระพงศ์  ลือชัย และ ผศ.ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งสภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการรวมตัวของสภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายในจังหวัดเชียงรายจำนวน  ๔๐ องค์กรในการจัดตั้ง สภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและวางแผนการดำเนิงาน  การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ร้านอาหารท่าน้ำภูแล อำเภอเมือง จังวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา