โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำบลทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำบลทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๔ นางจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำบลทรายขาว เพื่อหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งในปัจจุบันเป็นการระบาดระลอกที่ ๓ และมีแนวโน้มที่จะมีความรุ่นแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคยังไม่สงบและมีแนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและจากรายงานของจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๔ ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในเขตอำเภอพาน จำนวน ๖ ราย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจึงได้เชิญผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลทรายขาว เข้าร่วมประชุมหารือและรับทราบแนวทางปฏิบัติต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา