โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน รับทราบกำหนดการการแนะแนวและการรับสมัคร การแบ่งกลุ่มออกประชาสัมพันธ์แนะแนว ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา