โลโก้เว็บไซต์ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๔ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มกราคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1721 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ที่     ๗/๒๕๖๔

 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๔

--------------------------------------------

                   เพื่อให้การตรวจติดตาม ประเมินการจัดการพลังงานและรับรองการจัดการพลังงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงขอแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๔ <<<ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา