โลโก้เว็บไซต์ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มกราคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1757 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ที่     ๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔

--------------------------------------------

                   เพื่อให้การดำเนินการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการและกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัวและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด: คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา