โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนผ่านการประกันคุณภาพภายใน (IQA) สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านระบบประชุมทางไกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนผ่านการประกันคุณภาพภายใน (IQA) สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านระบบประชุมทางไกล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านการประกันคุณภาพภายใน (IQA) สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศได้ โดยมีบุคลากร อาจารย์ และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference) ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา