โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564(ปีที่ 2) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564(ปีที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐ พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 

       ด้วย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือของศุนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยง รวมตัวเป็นกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยการจัดการความรู้ การค้นหาสถาณการณ์คุณธรรม ถอดบทเรียนศึกษา การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่มีหน้าที่วางแผน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายเด็กและเยาวชนร่วมกัน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย และคุณธรรมเป้าหมายที่จังหวัดเชียงรายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือข่ายและจังหวัด จำนวน 13 เครือข่าย ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา