โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กันยายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ คุณนิสากร  จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมคณะ และ คุณวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะ เข้าลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางด้านเคมี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำเสนอผลการดำเนินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาทิ โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตร สมุนไพรและอาหารในเขตภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) เป็นตน ณ ห้องปฏิบัตการทางวิทยาศาสตร์ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ:นางสาวสีไร  กันตุ่น
ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา