โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอรี่ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภารกิจของนายกรัฐมนตรี และคณะในครั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในรอบปีที่ผ่านมาจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา ที่ได้นำเสนอโครงการฟื้นฟูต้นน้ำ “ฝายตามแนวพระราชดำริ” โดยได้นำร่องร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ อำเภอเมืองเชียงราย และจะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย  ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมเครือข่ายเยาวชนที่ได้ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อสิ่งแวดล้อม และขอให้ทำดีต่อไปด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
                  ซึ่งความรุนแรงของปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มีปัจจัยสำคัญมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งยาวนาน และเกิดความแห้งแล้งเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดไฟได้ง่ายและลุกลามรวดเร็ว ประกอบกับพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน เป็นอุปสรรคต่อการเข้าดับไฟของเจ้าหน้าที่ และหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้มีการหารือแนวทางในการจัดการปี 2564 ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ และสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  กำหนดห้วงห้ามเผาของ 9 จังหวัดภาคเหนือให้เป็นไปในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมการสร้างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้และบริบทของชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ทั้งไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และพืชอาหารทดแทนพืชเชิงเดี่ยว เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่เกษตรปลอดการเผาในระยะยาว 
                 และในช่วงบ่าย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมนิทรรศการการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ก่อนที่จะร่วมปลูกต้นกาสะลองคำ ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำเทคโนโลยีโดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ ที่นำมาประยุกต์เพื่อเข้าช่วยเหลือในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ อาทิ โดรนดับไฟป่าที่ช่วยเหลือในการดับไฟในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถงไม่ได้เพื่อป้องการลุกลามของไฟ โดรนจุดไฟเพื่อกำจัดเชื้อเพลิง(เศษใบไม้หรือกิ่งไม้)ที่มีปริมาณมากในจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงและเกิดไฟป่าทุกปี ให้มีปริมาณที่ลดน้องลง โดรนปลูกป่า นอกจากนนี้ ยังได้นำเครื่องฟองอากาศจำลองที่จำลองจากเครื่องฟอกอากาศจริงที่สามารถฟอกอากาศ PM 2.5 ที่อยู่ในอากาศที่มีรัศมี 1 กิโลเมตร  โดยอาจารย์ที่เป็นผู้คิดค้นประยุกต์และนำเสนอในครั้งนี้คือ ผศ.ดร.ศิระพงศ์  ลือชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นผู้จัดทำขึ้น นอกจากนนี้ ผศ.สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอเครื่องแสดงการบอกปริมาณค่าฝุ่นในอากาศ PM 2.5 และนอกจากนนี้ ผศ.ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล และดร.อนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงการยักษ์ขาว เป็นต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา