โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 กันยายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 กันยายน 2563 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตร และให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ นอกจากนนี้ยังได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฏหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย การป้องกันและห่างไกลยาเสพติดจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกันจากสาธารณสุขอำเภอพาน รับฟังการบรรยายธรรมะจากพระครูสุปุญญา ภิรม พระวิปัสสนาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  นอกจากนี้นักศึกษาใหม่จะได้พบปะพูดคุยกับพี่นักศึกษาสโมสรนักศึกษามาแนะนำสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการจากสโมสรนักศึกษา สำหรับโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ได้จัดให้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 3 รุ่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ Covid-19 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา