โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงนวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิ้ล (Micro/Nano Bubbles) ในงานการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงนวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิ้ล (Micro/Nano Bubbles) ในงานการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 564 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ อาจารย์ประจำ และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม ในงานการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563 ของตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอ นวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิ้ล (Micro/Nano Bubbles) ระบบเติมอากาศ ซึ่งนวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิ้ลนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ในแก้ไขปัญหาปลาน็อคน้ำ โดยการทำฟองอากาศที่มีอนุมูลเล็กขนาดนาโนซึ่งฟองอากาศนี้จะอยู่ในน้ำได้ในระยะเวลานานขึ้น และยังส่งผลให้การเจริญเติบโตของปลาที่ดีกว่าการเลี้ยงแบบธรรมดาถึง 40% นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ "สถานีกู้ชีพปลาตำบลสันกลาง" จาก อบต.สันกลาง โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรการผู้เลี้ยงปลาในเขตตำบลสันกลางที่ประสบปัญหาปลาน็อคน้ำ ที่ขาดอุปกรณ์และบุคลากรในการช่วยเหลือปลา โดยเกษตรกรสามารถมายืมอุปกรณ์และขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เข้าช่วยเหลือได้ โดย นายณรงค์ ติ๊บแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เล็งเห็นเกษตรกรส่วนใหญ่ในเขต อบต.สันกลาง นี้ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล และมักประสบปัญหาปลานิลน็อคน้ำบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดรายได้ของเกษตรกร อีกทั้งเกษตรกรบางรายนั้นไม่มีทุนทรัพย์มากพอในการซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือปลาในช่วงวิกฤต ทำให้ต้องยืมกันเองระหว่างเกษตรกร ซึ่งในบางครั้งนั้นไม่เพียงพอ ทำให้ทาง อบต.สันกลางได้ก่อตั้ง "สถานีกู้ชีพปลาตำบลสันกลาง" ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในเขตตำบลสันกลางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา