โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการ Pre-Talent Mobility | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการ Pre-Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 งานบริการวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Pre-talent Mobility ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และคณะ เข้ารับฟังการถอดทอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพของน้ำในบ่อปลานิลผ่านระบบสมาร์ทโฟน โดยหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์   ปงลังกา และทีมวิจัย  และในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility โครงการ "การวิเคราะห์ปัญหาการผลิตข้าวหลามของวิสาหกิจชุมชนข้าวหลาม ข้าวกล้องหมู่ 4 เพื่อหาแนวทางด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยบริหารจัดการ" ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามข้าวกล้องหมู่ 4 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์   ปงลังกา และ เข้าตรวจเยี่ยมอีกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  Pre-Talent Mobility โครงการ "การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ" ณ บริษัท พฤกษชาติ 2019 จำกัด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อาจารย์จรัสศรี โนมี และในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Pre-Talent Mobility และการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility โดยรองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา