โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าติดตามการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บัาน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าติดตามการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บัาน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 893 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บัาน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  เมตไตรพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์สุริยงค์ ประชาเขียว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการภายใน ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่ได้เข้าตรวจติดตามประกอบด้วย 3 วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้สวนเอเดนเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียงสวนเอเดน เชียงราย, สวนเปิงใจเชียงรายและกาแฟดอยมะค่า โดยได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงาน อาทิ การลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำคลองไส้ไก่ การปั้มน้ำโดยใช้เทคนิคแอร์แวเข้าช่วยเหลือในการส่งน้ำในพื้นที่ราบสูง การทำฝายกักเก็บน้ำและพื้นที่แก้มลิง การลงแปงเก็บกระจับแดง การปลุกพืชอินทผลัมกินสด การทานอาหารตามแบบกลุ่มชาติพันธุ์ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ย การประดิษฐ์เครื่องนวดข้าวเพื่อลดต้นทุน สิ่งประดิษฐ์เครื่องทำอาหารสัตว์เพื่อช่วยผ่อนแรง การทำเตาเผาถ่านไบโอชาร์ การผลิตกาแฟที่มีคุณการจำหน่าย และจัดกรรมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการณ์ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เข้าไปให้องค์ความรู้ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณ์ของวิสาหกิจชุมชม พร้อมรับฟังปัญหาของวิสาหกิจและค้นหาหัวข้อในการทำวิจัยเพื่อช่วยเหลือ ชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตของชุมที่ดีขึ้นต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา