โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1021 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย

ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2562

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จำนวน 7 ทุน

ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้   นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้มารายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการรับทุนที่ห้องพยาบาล

ตั้งแต่วันที่ 3– 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น เอกสารแนบดังนี้

1.เอกสารใบสำคัญรับเงิน                                                   จำนวน  2 แผ่น

2.หนังสือขอรับเงินผ่านธนาคาร                                            จำนวน 2 แผ่น

3.สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                         จำนวน 2 แผ่น

4.สำเนาบตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                         จำนวน 2 แผ่น

5.หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                  จำนวน 2 แผ่น

ติดต่อสอบถาม นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม

Tel. 053-723979 ต่อ 1124 หรือ Tel.095-6757675

>>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ<<<

1. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน

2. ใบสำคัญรับเงิน

3. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารบุคคลภายนอก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา