โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและนำเสนอบริบทการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ภาคเหนือและแผนที่นำทางงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากนนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมอง ทิศทางแต่ละคลัสเตอร์การวิจัย โดยแบ่งกลุ่มความสนใจออกเป็น 2 กล่ม คือกลุ่มนวัตกรรมด้านเกษตร อาหาร โดยคุณอโนทัย ไชยแสนชมภู หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร เป็นวิทยากร และกลุ่มนวัตกรรมด้านการประมง โดยคุณวิทยา มะสะ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ เป็นวิทยากร แสดงความคิดเห็นและปัญหาที่เกษตรกรประสบเพื่อให้นักวิชาการได้ร่วมระดมความคิดหาแนวทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา