โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563
(Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020)


                 กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 88,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด
- ประเภทชิ้นงาน ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด >> http://bit.ly/2TnbbG0)
- ประเภทแนวคิดทางเทคโนโลยี ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด>> http://bit.ly/39p5LzX)
- ประเภทแนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาชญากรรม ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>http://bit.ly/32YGN88)
 
กำหนดการสำคัญ
ปิดรับผลงาน                             15 มิถุนายน. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก                3 กรกฎาคม 2563
วันประกวดผลงาน                      20 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 
เงื่อนไขการประกวด
- ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ประกาศหรือแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง Facebook : DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ และอีเมล dsi.sird@gmail.com อย่างสม่ำเสมอ
- ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษายินยอมให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณชน เพื่อประโยชน์ทางราชการและทางการศึกษาวิจัย
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดการประกวด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา