โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการโลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการโลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “โลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4”  ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน การสอน ทาสีป้ายโรงอาหารใหม่ ทาสีแต่งเติมอาคารเรียน เทพื้นสนามเด็กเล่น  และขัดล้างอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปางอ้อย ร่วมทั้งทำกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน โรงเรียนบ้านปางอ้อย และอาจารย์กับนักศึกษา ทำให้เกิดจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา