โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการเรียนรู้ความจริงและเห็นให้ถูกกฎของธรรมชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการเรียนรู้ความจริงและเห็นให้ถูกกฎของธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการเรียนรู้ความจริงและเห็นให้ถูกกฎของธรรมชาติ ในระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2563 ณ ภูปลายฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์สุจิตตา หงส์ทองและอาจารย์พิทธินันท์  สมไชยวงค์ อาจารย์ประจำสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกการจัดการบริหารโครงการ พัฒนาจิตใจโดยการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกความเป็นผู้นำ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และให้นักศึกษาได้ใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อต้องพบเจอกับความทุกข์ที่มากระทบในชีวิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา