โลโก้เว็บไซต์ นศ.การจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทริเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป แห่งที่ 2 แม่จัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทริเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป แห่งที่ 2 แม่จัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ  จัดโครงการ "เปิดรับ เปิดมุมมอง การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่" โดยไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทริเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ ในช่วงเช้า และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป แห่งที่ 2 แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ในช่วงบ่าย ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริงเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจและแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาประยุกต์ในการเรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการจัดการความเสี่ยง ควบคุมการศึกษาดูงานโดย ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี อาจารย์กนกอร  จิตจำนงค์ และอาจารย์กรปภา  จันทาพูนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา