โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการทดสอบระบบ UAV ของทัพอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าจริงในจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการทดสอบระบบ UAV ของทัพอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าจริงในจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิระพงศ์  ลือชัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมนำเสนอข้อมูลและวางแผนการทดสอบระบบ UAV ของทัพอากาศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.อ.ต.สมศักดิ์ บัวศรี หัวหน้าคณะเป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและนำไปวางแผนการปฏิบัติการทดสอบระบบในพื้นที่เสี่ยงจริง เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ E3A-302  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา