โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งบุคลากรเข้าร่วมค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพี่เลี้ยง โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งบุคลากรเข้าร่วมค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพี่เลี้ยง โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพี่เลี้ยง โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรม จัดโดย มูลนิธิโกมลคีมทอง ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร ให้กับนักศึกษาทุกของ กสศ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในการเสริมสร้างทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต การเป็นผู้ให้ ควบคู่ไปกับการเรียน ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา