โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานกิจการนักศึกษาและอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา