โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิกรบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  มั่งคั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อร่วมติดตาม หนุนเสริมและสนับสนุนวิชาการให้แก่ สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

             โดยในช่วงเช้าเป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ การดูแลนักศึกษา กระบวนการพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมและสวัสดิการแก่ผู้เรียน  ผลการเรียน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร สายสนับสนุน ครู facilitator และนักศึกษาในโครงการ และในช่วงบ่ายเป็นการออกพื้นที่สำรวจ สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอพัก เป็นนต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา