โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-11-19

คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง
อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิกรบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  มั่งคั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา