โลโก้เว็บไซต์ นศ.การจัดการธุรกิจ จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2019 ในรายวิชาการบริหารโครงการ เปิดโลกทัศน์ รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การจัดการธุรกิจ จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2019 ในรายวิชาการบริหารโครงการ เปิดโลกทัศน์ รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องและระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2019 ในรายวิชา การบริหารโครงการ รหัสวิชา BBABA211 ภาคเรียนที่ 1/2562 ในกิจกรรม "ศึกษาดูงาน : MG รุ่นใหม่ ดูให้เข้าใจ ทำให้เข้าถึง จึงจะสำเร็จ" ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตต่อไป โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) ธุรกิจ The Volcano สาขาหลัง มช. ธุรกิจ Run Ga Run ณ โครงการบ้านข้างวัด และธุรกิจ Akha Ama Coffee และได้เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีอาจารย์ธนีนุช  เร็วการ พร้อมด้วย ดร.ณิชพัณณ์  ปิตินิยมโรจน์ และ อาจารย์กรปภา  จันทาพูน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา