โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าเยี่ยมเยี่ยมชมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าเยี่ยมเยี่ยมชมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์อำนวย  คำบุญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์" ของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษารูปแบฐูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (โรงเรียนในโรงงานเบญญแทรกเตอร์) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรช่างกลเกษตร (ปวส. ช่างกลเกษตร) และหลักสูตรเทคนิคเครื่องกล (ปวส. เทคนิคเครื่องกล) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา